Babadağ’lı Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BASİAD) Tüzüğü

Derneğin Adı

Madde 1- Derneğin adı, BASİAD, Babadağlı Sanayici ve İş İnsanları Derneğidir.

Derneğin Merkezi

Madde 2- Derneğin merkezi DENİZLİ ilidir.

Derneğin Amacı

Madde 3- Derneğin amacı, ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmak üzere, çağdaş uygarlık hedefini esas alarak bölgesel ve sektörel potansiyellerin en iyi şekilde değerlendirilmesi için faaliyetlerde bulunmak, demokratik, laik, etkin hukuk devleti anlayışı içinde, sivil toplumun kurumsallaşması ve özel girişimciliğin yaygınlaşmasına çalışmak,sanayici ve iş insanlarının sorunlarına sahip çıkarak toplumdaki öncü ve girişimci niteliklerini geliştirmektir. Ayrıca;

T.C. Anayasası ve kanunları doğrultusunda Babadağ ilçesinde yetişmiş Sanayici ve İş İnsanlarını tek çatı altında toplayarak, tanışma ve kaynaşmalarını temin etmek, mesleki ve ekonomik yönden bilgi alışverişini sağlamak ilgili özel ve resmi kuruluşlarla münasebetlerin sağlıklı ve düzenli yürütülmesini temin ile Babadağ’ın temel sorunlarının çözümü ve kalkınması için çaba sarf etmektir.

Derneğin Faaliyet Alanları

Madde 4- Dernek amacı doğrultusunda temsil ettiği yöre/iş dünyası kesimine öncelik vermek üzere,

a) Piyasa ekonomisinin hukuki, kurumsal ve sosyal alt yapısının geliştirilmesi, ekonomisinin istikrar içinde büyümesi için katkıda bulunabilir,

b) İş dünyasının etik değerlerinin oluşturulmasına, toplumsal sorumluluk bilinciyle faaliyette bulunulmasına yönelik çalışmalar yapabilir,

c) Dünyadaki teknolojik gelişmeleri yakından takip eder, iş dünyasının araştırma geliştirme faaliyetlerini artırması, teknoloji üreten ve ihraç eden bir konuma gelmesi yönünde gayret gösterir, destek verir,

d) İş dünyasının küresel boyutta belirgin ve kalıcı bir yer edinmesine yönelik faaliyetlerde bulunabilir,

e) Şirketlerin ulusal ve küresel rekabet gücünü artırıcı çalışmalar yapabilir,

f) Yatırımların ve ihracatın önünü açacak politikaların oluşturulması ve uygulanması için gerekli girişimlerde bulunabilir, yol gösterici çalışmalar yapabilir,

g) Kalite ve verimlilik anlayışının gelişmesi için çaba gösterebilir,

h) Eğitim-öğretim faaliyetlerinin istihdam ve ekonomik gereksinimlerle uyumlu bir şekilde uygulanmasına destek olabilir, gerekli sağlık alt yapısının geliştirilmesi yönündeki çalışmaları teşvik edebilir,

i) Üniversiteler ve bilimsel araştırma kuruluşları ile işbirliği yapabilir,

j) Toplumda girişimcilik ruhunun yaygınlaşması için çalışmalar yapabilir,

k) Bölgesel gelişmişlik farklarının giderilerek dengeli bir kalkınmanın sağlanması yönünde çaba gösterir, bölgesel ve sektörel planlama çalışmaları yapabilir,

l) Toplumsal uzlaşma bilincinin gelişmesi, işçi ve işveren kesimlerinin ulusal kalkınmaya odaklı işbirliği ve uyum içinde birlikte çalışmaları için gerekli girişimlerde bulunur, bu yönde faaliyetler yapar,

m) Uluslararası ilişkilere önem verir, kurumsal, bölgesel, sektörel ve ulusal düzeyde deneyim alışverişi, işbirliği ve ortak girişim olanaklarını geliştirmeye çalışır,

n) İnsan kaynakları ve doğal kaynakların, teknolojik yeniliklerle desteklenerek en etkin biçimde değerlendirilmesini, verimlilik ve kalite yükselişini sürekli kılacak ortamın yaratılmasına katkıda bulunur,

o) Görüş ve öneriler geliştirerek bunları gerekli resmi ve özel şahıslara ve kamuoyuna iletebilir, amacı doğrultusunda düşünce ve hareket birliği oluşturulabilir,

p ) Gayri menkule tasarruf, ipotek dahil olmak üzere gayrimenkul üzerinde her nevi irtifak, şuf’a gibi haklar iktisap, tesis, terkin ve fek edebilir,

q) iktisadi işletme kurabilir, ayrıca:

1- Babadağlı Sanayici ve İş İnsanları arasında dayanışmayı artırıcı ve kaynaşmayı sağlamak üzere;

a) Kurs ve seminerler düzenler,

b) İç ve dış ticaretle ilgili her türlü enformasyonu sağlar,

c) Üyelerin kapasitelerini artırmaları ve gelişmeleri için danışmanlık bazında yardım sağlar,

d) Dernek genel ekonomik durum, istihdam, uzmanlaşmış kamu yöneticisi ile ilim insanlarına raporlar hazırlatır ve kamuoyuna yayınlar,

e) Dernek yönetim kurulunun tespit edeceği periyotlarda dergi ve bülten yayınlar,

f) Dernek yönetim kurulu tarafından tespit edilen alanlarda incelemeler yapmak üzere kendi üyeleri içinden komisyonlar oluşturur, ekonomik hayatımıza yön vermek ve iş insanlarının yansıtmak üzere öneriler getirir,

g) Babadağ’ın ekonomik ve sosyal yönden kalkınması ve tanıtımı için çalışmalar yapar ve bu yöndeki çalışmalara destek verir.

Ek madde 1) Ağaçlandırma ve çevre düzenleme ile ilgili faaliyetleri yapar. Bu faaliyetlerin yapılması için kredi alır. Bu kredinin alınmasında borçlu ve kefil olan yönetim kurulu üyelerinin sorumlulukları yeni yönetim kuruluna geçer.(06.05.2000 tarihli Genel Kurul Kararı)

Dernek Kurucuları

Madde 5- Derneğin kurucu üyelerinin adı, soyadı, meslek ve sanatları, ikametgahları, uyrukları ekli listede belirtilmiştir.

Derneğe Üye Olma, Üyelikten Çıkma ve Çıkarılmanın Şart ve Şekilleri

Asli Üyelik

Madde 6- Derneğin amaçlarını kabul eden gerçek kişiler, Derneğe asli üye olabilirler. Derneğe üye olacakların medeni haklara sahip ve yirmi yaşını bitirmiş, derneklere üye olma hakları sürekli veya süreli olarak kısıtlanmamış ve T.C. uyruklu olmaları gereklidir. Bu şartları haiz kişilerden aşağıdaki vasıflara sahip olanlar belirtilen usule uygun olarak derneğe üye olabilirler.

Derneğe üye olmak isteyenlerin:

a) Ticari ve sınai faaliyette veya bu faaliyetleri gösteren şirket ortağı olmaları, serbest meslek erbabı olmaları yine ticari ve sınai alanlarda bilimsel faaliyetlerde bulunmaları,

b) Dernek Kurucu Üyelerinden veya Yönetim Kurulu Üyelerinden üç asil üye tarafından takdim edilmiş ve imzalanmış, derneğe üye müracaat formunun doldurulup dört adet renkli ve vesikalık fotoğraf, iki adet ikametgah senedi, iki adet nüfus cüzdan sureti ve bir adet cumhuriyet savcılığından sabıkası olmadığına dair belge ile derneğimize başvurmaları gerekmektedir. Dernek Yönetim Kurulu üyelik için müracaat eden adaylar hakkında en geç iki aylık süre içinde kabul veya ret şeklinde oy çokluğu ile karar alarak bu kararı üye adayına bildirir. Üye kabulü veya reddinin nihai mercii Yönetim Kuruludur. Hiç kimse üye olmaya veya üyelikte kalmaya zorlanamaz.

c) Dernek Yönetim Kurulu, amacına uygun kişiler arasından bir veya birkaç kişiye fahri üyelik verebilir.

Üyelikten Ayrılma

Madde 7- (29 Nisan 2014 tarihli Genel Kurulda değişmiş hali)

a) Üyeler diledikleri zaman Dernek üyeliğinden ayrılabilirler, bu arzularını yazı ile Yönetim Kurulu’na bildirmeleri yeterlidir.

b) Üyelikten ayrılma talebi olan üyelerden aidat veya katılma payı borcu olanların bu borçlarını üyelikten ayrılma talepleriyle birlikte ifa etmeleri gerekmektedir.

c) Aidat veya katılma payı borçlarını ifa etmeyen ve üyeliği biten tüm üyeler hakkında Yönetim Kurulu, üyeliği biten kişiden bu borcun ifasına yönelik her türlü kararı almaya yetkilidir. Ancak, Yönetim Kurulu’nun Aidat veya katılma payı borcunun ifasına yönelik müeyyide ilişkin karar/kararlar almaması Yönetim Kurulu’nun sorumluğunu da gerektirmez. Bu konuda takdir tamamen Yönetim Kurulu’na aittir. Ayrıca Genel Kurul kararına gerek yoktur.

Üyeliğin Sona Ermesi

Madde 8-

a) Derneğin tüzüğüne ve çalışmalarına uymayan, Derneğin onur ve saygınlığına zarar verici hareketlerde bulunan üyeler hakkında Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine sebepleri ile birlikte Disiplin Kurulu’na sevk edilir ve Disiplin Kurulu da üyenin çıkarılmasına karar verirse Yönetim Kurulu’nca Disiplin Kurulu’na sevk edilen üyenin üyeliği silinir.

b) Derneklere üye olma hakkını sürekli veya geçici olarak kaybedenlerin üyeliği Yönetim Kurulu’nca başkaca bir karar ya da Disiplin Kurulu’na sevkine gerek kalmaksızın derhal silinir.

c) İki yıl üst üste aidat veya katılma paylarını ödemeyen üyelerin üyeliklerinin silinmesi konusu ayrıca Genel Kurul kararına gerek kalmaksızın Yönetim Kurulu’nca görüşülüp karara bağlanır. Ancak Yönetim Kurulu uygun gördüğü takdirde aidat veya katılma paylarını ödemeyen ilgili üyenin evvela derneğin tüm hizmetlerinden (mesaj, dergi, mail, dernekçe karşılanan tüm sosyal faaliyetler vb. gibi) faydalanmamasına da karar verebilir. Ancak bu tedbir mahiyetindeki süreç en fazla bir yıl sürüp bir yılın sonunda da aidat veya katılma paylarını ödemeyen üyenin üyeliğine Yönetim Kurulu son verebilir.

d) (b) bendi hariç her halde üyeliği sona eren kişiler, üyeliğin sona erdiğinin bildiriminden itibaren onbeş gün içinde Yönetim Kurulu’na başvurmak ve sonraki ilk Genel Kurul gündeminde görüşülmek üzere itiraz edebilirler. İtirazlar, ilk Genel Kurul toplantısında karara bağlanır. İlgili üyenin süresinde yapılan itirazının reddi halinde askıya alınmış üyeliği askıya alındığı tarihten hüküm ifade edecek şekilde silinmiş sayılır.

e) (d) bendindeki üyeliğin silinme kararına karşı, belirtilen usul ile, itirazın olmaması ya da süresinde itiraz edilmemesi halinde Yönetim Kurulu’nun ilgili üye hakkında vermiş olduğu üyeliğine son ermesine ilişkin karar verildiği tarihinden itibaren hüküm ifade eder. Ayrıca Genel Kurul kararına gerek yoktur.

f) Dernek Tüzüğü’nün 7.maddesinin (c) bendi, bu madde kapsamında üyeliği sona erenler hakkında da uygulanır.

Şeref Üyeliği

Madde 9- İlim ve iş alemine mensup özel kişilerden layık görülenlere, Yönetim Kurulu üyelerinin 3/2 çoğunluğunun kararı ile şeref üyeliği verilebilir. Şeref üyeleri Genel Kurulda toplantı ve müzakerelere iştirak etmekle birlikte oy kullanamazlar.

Dernek Organları

Madde 10- Derneğin aşağıdaki organları vardır.

a) Genel Kurul

b) Yönetim Kurulu

c) Denetleme Kurulu

d) Disiplin Kurulu

e) Genel Sekreterlik

Genel Kurul

Madde 11-

Dernek Tüzüğüne göre, asli üyeliğe kabul edilmiş ve Dernek Genel Kuruluna katılma hakkı bulunan üyelerden oluşur. Genel Kurul iki yılda bir Nisan ayında toplanır. Olağan toplantı dışında Genel Kurul gerekli görüldüğü hallerde Yönetim Kurulunun 3/2 çoğunluğu veya Dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır.

Denetleme Kurulunun talebi veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmaz ise, Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hakimi dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Katılma Hakkı

Genel Kurula katılabilecek üyenin, bir önceki yıla ait aidat veya katılma payı borcu bulunmaması gereklidir. Bu durum, Genel Kurul kararı alınmasıyla birlikte derhal faks, mesaj (SMS), mail, internet sitesinde duyuru, her türlü elektronik haberleşme vasıtalarıyla veyahut ta tebliğ şerhine gerek kalmaksızın yazı ile üyelere duyurulur ve en az onbeş günlük bir ödeme süresi tanınır. Üyenin Genel Kurul’a katılma hakkı Dernek Tüzüğü’nün 7. ve 8. maddeleriyle birlikte değerlendirilir. 7. ve 8. madde kapsamında üyeliği son bulan üyeler hiçbir Genel Kurula katılamazlar ve oy kullanamazlar. Şöyle ki Dernek Tüzüğü’nün 8. maddesinin (d) bendine göre itiraz etmiş dahi olsa yapılacak Genel Kurula katılamaz ve oy kullanamazlar.

Çağrı usulü

Yönetim Kurulu, Dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek veya faks, mesaj (SMS), mail, internet sitesinde duyuru, her türlü elektronik haberleşme vasıtalarıyla veyahut ta tebliğ şerhine gerek kalmaksızın yazı ile toplantıya çağrılır. Bu çağrıda; çoğunluk sağlanamaması sebebi ile toplantı yapılmazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz.

Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum geri bırakılma sebepleri de belirtilmek suretiyle toplantı ilanının yapıldığı gazetede ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantının, geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur.

Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılırlar i

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Yeri

Genel Kurul toplantıları Dernek Merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz.

Genel Kurul toplantıları Dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarıdan bir fazlasını huzuru ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz; ancak Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tamsayıları toplamının iki katından aşağı olamaz.

Toplantının Yapılış Usulü

Dernek Genel Kurul toplantıları, ilanda belirtilen gün. saat ve mahalde yapılır.

Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen adları hizasına imza ederek toplantı yerine girerler.

Toplantı için yukarıda belirtilen yeter sayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

Açılışı müteakip toplantıyı idare etmek üzere bir Başkan, yeteri kadar başkan vekili ve katip seçilir. Toplantının yönetimi Genel Kurul Divan Başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve Başkanla birlikte imzalar.

Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna verilir. Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen hususların gündeme alınması zorunludur.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 12-

Genel Kururlun görev ve yetkileri:

Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır.

a) Dernek organlarının seçilmesi,

b) Dernek Tüzüğünün değiştirilmesi,

c) Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulunun ibra edilmesi,

d) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

e) Derneğe gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

f) Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya teşekküllere üye olarak katılması veya ayrılması,

g) Derneğin feshedilmesi,

h) Haysiyet Divanının ihraç kararlarına ve üyeliği kendiliğinden sona ermiş bulunan üyelerin, üyeliği sona erdirici sebebin tahakkuk etmediğine ilişkin itirazların tetkik edilip karara bağlanması,

ı) Mevzuatta ve Dernek Tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

J) Dernek amacı doğrultusunda gücünü birleştirmek üzere, Genel Kurul Kararı ile kurulmuş veya kurulacak olan federasyona kurucu üye veya üye sıfatıyla katılabilir, üyelikten ayrılabilir. Karar doğrultusunda gerekli başvuruları ve işlemleri yapabilmeye Yönetim Kurulu yetkili ve görevlidir.

k)Dernek, üyesi olduğu federasyonun tüzüğüne uygun olarak üyelik statüsünün gerektirdiği sayıda üye ile temsil olunur. Temsilci üyeler, Yönetim Kurulunun göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilirler.

Yönetim Kurulu

Madde 13-

Yönetim Kurulu, Dernek Genel Kurulu’nun Dernek asli üyeleri arasından iki yıl için gizli oyla seçeceği dokuz asil ve dokuz yedek üyeden meydana gelir. Dernek Genel Sekreter’i, Yönetim Kurulu’nun tabii üyesidir. Yönetim Kurulu yapacağı ilk toplantıda kendi arasından açık oyla bir Başkan, iki Başkan Yardımcısı ve bir Muhasip Üye seçer. Yönetim Kurulu üyelerinin görev alacağı komisyon ve diğer tüm görevler Genel Kurul’dan sonraki ilk toplantıda Başkan, Başkan Yardımcısı ve Muhasip Üye’nin seçiminden sonra ayrıca bir seçim yapılmaksızın Yönetim Kurulu’nca ayrı ayrı belirlenir. Müddeti biten üyenin/üyelerin önceki görevleri her ne olursa olsun yeniden seçilmesi/seçilmeleri mümkündür. Yeniden seçilmeye ilişkin aykırı ya da farklı bir Yönetim Kurulu kararı da hiçbir şekilde alınamaz.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 14- Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri;

a) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden biri veya birkaçına yetki vermek,

b) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak,

c) Türk vatandaşı olmayanların Dernek üyeliğine kabulü halinde bunları on gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmek,

d) Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

e) Dernek şubelerinin açılmasını kararlaştırmak ve şube kurucularına yetki vermek,

f) Kendi içinden bir yürütme komitesi seçmek ve yetkilendirmek,

g) Yıllık aidat ve katılma paylarını ödemeyen üyeler hakkında gerekli işlemleri yapmak,

h) Genel Sekreteri ve çalışma şartlarını tayin etmek

Denetleme Kurulu

Madde 15- Derneğin mali faaliyetleri Genel Kurulca asli üyeler arasından iki yıl için seçilecek üç asil üç yedek üyeden teşekkül eden bir denetleme kurulu tarafından denetlenir. Denetleme Kurulu üyeleri tek tek veya heyet halinde her zaman dernek defterlerini tetkik edebilirler. Yönetim Kurulu ve Genel Sekreter kendilerinden istenilen belge, defter ve bilgileri Denetleme Kurulu üyelerinin tetkikine arz ile mükelleftir. Denetleme kurulu denetim görevini altı ayı geçmeyen aralıklarla yapar. Sonuçları bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplantılarda Genel Kurula sunar.

Disiplin Kurulu

Madde 16- Disiplin Kurulu,Genel Kurulun asli üyeleri arasından iki yıl için seçeceği üç asil ve üç yedek üyeden meydana gelir. İlk toplantısında kendi çalışma şeklini tespit eder.Disiplin Kurulu icap ettikçe toplanıp kendisine Yönetim Kurulunca sorulan hususlarda karar verir.

Genel Sekreter

Madde 17- Yönetim Kurulu, dernek üyeleri arasından veya dışardan bir Genel Sekreter tayin eder.

Genel Sekreterin görev ve yetkileri;

a) Yönetim Kurulunca verilen yetki ve selahiyetler çerçevesinde derneği temsil etmek,

b) Dernek teşkilatının başı olarak Derneğin bilumum hizmet yükümlülüklerinin proğramlara ve mevzuata uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak.

Organlara Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi

Madde 18- Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen yedi gün içinde, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından; Yönetim ve Denetleme Kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları, dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

Yılluk Aidat Miktarı

Madde 19- Dernek üyelerinin ödeyecekleri yıllık aidat miktarı 2.400.000TL.(iki milyon dörtyüzbin lira) dır. Üyelik aidatı her yılın başında peşin olarak alınır.

Ekmadde :Dernek kendi üyelerinden alınan yıllık aidatın,üyesi olduğu federasyondaki üyelik statüsünün gerektirdiği ölçüdeki kısmını federasyon ödentisi olarak ayırır.

Derneğin Gelirleri

Madde 20- a) giriş aidatı, yıllık aidat ve katılma payları,

b) Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen yarışmalar ve konferanslar gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

c) Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

d) Bağışlar ve yardımlar

e) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan ibarettir.

Derneğin Defter ve Kayıtları

Madde 21- Dernekte aşağıda yazılı defterler tutulur:

a) Üye Kayıt Defteri; Derneğe girenlerin kimlikleri, Derneğe giriş tarihleri, aylık ve yıllık aidatlar, bu deftere yazılır.

b) Karar Defteri; Yönetim Kurulunun kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı başkan ve üyelerce imzalanır.

c) Gelen ve Giden Evrak Defteri; Gelen ve giden evrak, tarih ve numarası ile bu deftere kaydolunur. Gelen evrakın asılları, giden evrakın kopyaları dosyalarında saklanır.

d) Gelir ve Gider Defteri; Dernek namına alınan bütün paraların alındıkları harcanan paraların verildikleri yerler açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir.

e) Bütçe Kesin Hesap ve Bilanço defteri; Bütçe, kesin hesap ve bilançolar bu deftere işlenir.

f) Demirbaş Defteri; Derneğe ait demirbaş eşyalar bu deftere işlenir.

Bu maddede sayılan defterlerin Noterden tasdikli olması zorunludur.

Gelir ve Giderlerde Usul

Madde 22- Dernek gelirleri, alındı belgesi ile alınır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu belgelerin saklama süresi özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere, beş yıldır. Dernek gelirlerinin alınmasında Maliye bakanlığınca bastırılan alındı belgeleri kullanılır.

Alındı belgesinde, ödeme ve bağışta bulunanın açık kimliği ve imzası bulunur.

Maliye Bakanlığından alındı belgesi sağlanamazsa, Dernek özel olarak bastıracağı alındı belgelerini mahallin en mülki amirine onaylatarak kullanabilir. Bağış ve aidat toplayacak kişileri,Dernek Yönetim Kurulu bir kararla belirler ve bu karar mahallin en büyük mülki amirliğince tescil ettirilir. Bu kişilere Dernek resimlerini havi bir kimlik verir.Bu kimliği ibraz etmek mecburidir. Kimliksiz ödeme yapılan kişiden ödeme yapılan kişiden dolayı Dernek sorumlu tutulamaz.

Derneğin İç Denetimi

Madde 23- Derneğin iç denetimi, Dernekler Kanunu ve Dernek Tüzüğüne göre Denetleme Kurulu tarafından gerçekleştirilir. Ancak Dernek Tüzüğünde “Dernek Tüzüğüne göre” hükmü getirilerek belirtilmiş olmakla birlikte yeteri kadar açıklık bulunmayan durumlarda bu eksikliği tamamlamak, üyelerle dernek organları ve görevlilerine tüm dernek faaliyetleri ile işlemlerinde yol göstermek amacı ile tek veya ayrı ayrı birim metinler halinde Genel Kurulun onayından geçirilmek suretiyle yürürlüğe konulacak Yönetmelikler çıkarılabilir.

Tüzük Değişikliği

Madde 24-

Tüzük hükümleri, olağan veya olağanüstü toplantı gündemine konulma en geç (10)on gün önce üyelere yazılı olarak faks, mesaj (SMS), mail, internet sitesinde duyuru, her türlü elektronik haberleşme vasıtaları da dahil bildirme kuralı ile de Genel Kurulca değiştirilebilir. Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Fesih ve Tasfiye

Madde 25- a) Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Feshe karar verilebilmesi için Genel Kurula katılma hakkına sahip olan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıya katılması şarttır.

b) Birinci toplantıda çoğunluk elde edilemez ise ikinci defa toplanmak için bu tüzüğün onbirinci maddesine göre üyeler toplantıya çağrılır. Bu çağrı üzerine toplanacak üyeler sayısı ne olursa olsun, fesih konusu görüşebilir. Fesih hakkındaki kararlar, hazır bulunan üyelerin üçte ikisi çoğunluğu ile alınır.

c) Derneğin feshi, Yönetim Kurulu tarafından beş gün içinde en büyük mülki amire yazı ile bildirilir.

d) Dernek fesholduktan sonra derneğin bütün para ve malları benzer amaçlı başka bir teşekküle veya vakfa devrolunur.

e) Tasfiye ve intikal, Hükümet komiseri ve Maliye temsilcisinin gözetiminde yapılır.

f) Bu işlemlere fesh, infisah ve kapatılmanın kesinleştiği tarihten itibaren başlanır.

Tüzükte Açıklık Olmayan Haller

Madde 26- Bu tüzükte açık hüküm bulunmayan durumlar için Dernekler Kanunu ile Türk Medeni Kanununun konuya ilişkin hükümlerine başvurulur.

Madde 27- Derneğin Kurucu Üyelerinin adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, meslek ve sanatları, ikametgahları ve uyrukları ile ana ve baba adları ilişikteki listede belirtilmiştir.

Kurucu Üyeler

Adı Soyadı Doğum Yeri/Tarihi Mesleği İkametgahı Tab. Ana Adı Baba Adı
Atilla Özdemir (Başkan) Sarayköy / 1933 Sanayici Cumhuriyet Mah. Babadağ T.C. Hacer Salih
Sezai Günalp (Bşk. Yrd.) Sarayköy / 1956 Sanayici Gündoğdu Mah. Babadağ T.C. Hatice Kübra Ali
İlter Panayır (Muhasip) Sarayköy / 1936 Tüccar Gazi Mah. Babadağ T.C. Fatma Mehmet
Ahmet Kundak (Üye) Sarayköy / 1931 Sanayici Gazi Mah. Babadağ T.C. Hatice Arif
B. Sait Portakal (Üye) Sarayköy / 1963 Avukat Gazi Mah. Babadağ T.C. Kamile Mesut
H. İbrahim Katrancı (Üye) Sarayköy / 1941 Muhasebeci Cumhuriyet Mah. Babadağ T.C. Fatma Mehmet
Ali Helvacı (Üye) Sarayköy / 1949 Sanayici Gündoğdu Mah. Babadağ T.C. Vesile Ahmet